ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้  5  ด้าน ได้แก่

 

1. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

2. เป็นผู้นำด้านการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3. เป็นผู้นำหนึ่งในห้าของประเทศในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ

 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา  ด้านอาหาร  ผ้า และการท่องเที่ยว

 

5. การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์จาก ดินเค็ม

 


 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016