ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    โครงสร้างบุคลากร 

 

ผศ.สุธีรา  เข็มทอง  

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสายฝน  ไชยมาตร

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุภาพร  คำภา

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเอลิสา  อุปวานิช

นักวิชาการศึกษา

 

   

 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016