ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    คำสั่ง/ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 

         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                      ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560

         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 2545/2561 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 2227/2561 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าประชุมเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ 23 เมษายน 2561)

 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 2181/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน และอนุกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ลงวันที่ 19 เมษายน 2561)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 372/2561 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าประชุมทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ 18 มกราคม 2561)

 

รายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560)

 

 

 

 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016