ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    คลังเอกสาร        
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2555  


 

                                                                     
ปีการศึกษา 2558  ปีการศึกษา 2557    

   
   ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558

                                                                       
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560       

 
แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2019 แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2018 แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2017 แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2016 แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2015 แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2014  

 

 

 

 
 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016