ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016