ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

CHE QA Online System

ตามที่กองประกัน   ตามที่กองประกันคุณภาพ ได้เชิญผู้ดูแลระบบ CHE QA Online ของคณะ สำนัก และสถาบัน โดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล และเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี กองประกันคุณภาพขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ หรือหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับระบบสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองประกันคุณภาพ โทร 1544 หรือ qa.nrru@homail.com

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016