ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

ภาพบรรยากาศในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะครุศาสตร์

โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

ในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2553

ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ อาคาร 17 (คณะคุรศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                        

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016