ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

 ภาพบรรยากาศ ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

       โดยมีท่าน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

      เป็นประธานกรรมการ การตวจประเมินในครั้งนี้

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2553  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น 5   

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016