ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

ภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปี 2553 (17 พ.ย. 53)

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น 3

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 คน จากจำนวน 150  คิดเป็นร้อยละ 79.33

กองประกันคุณภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี มา ณโอกาสนี้

กลับด้านบน 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016