ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้รับผิดชอบงานประกัน
สำหรับเตรียมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016