ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 24.125 อาคาร 24 ชั้น 1

             โดยกองประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานประกันคุณภาพของหน่วยงานตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประเมินคุณภาพของสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016