ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2562  

โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับการตรวจประเมิน โดยมี

ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์เอกชัย แซ่จึง   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ

ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016