ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินโดยมี

*********************

รศ.ดร.อภินันท์  จันตะนี  เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร. วาระดี  ชาญวิรัตน์    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
ผศ.ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์   เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน       

 

 

 

       

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016