ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินโดยมี

*********************

ดร.ณัฐวัฒน์  วงษ์ชวลิตกุล  เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ศศิธร  หวังค้ำกลาง  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
อาจารย์กานดา  สีหเนตร  เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน       

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016