ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่

http://mis.nrru.ac.th/edu-quality/index.php

ประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2562

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) 

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016