ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

   

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความและแบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์  PDF  WORD

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  PDF  WORD

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  PDF  WORD

คณะวิทยาการจัดการ  PDF  WORD

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  PDF  WORD

คณะสาธารณสุขศาสตร์  PDF  WORD

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016