w w w . n r r u . a c . t h    


ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1/2559

ภาคเรียนที่ 2/2559

 • [รายงานเผยแพร่ 5] นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ
 • [รายงานเผยแพร่ 6] ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน
 • [รายงานเผยแพร่ 7] ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ
 • [รายงานเผยแพร่ 8] ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี


ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1/2558

ภาคเรียนที่ 2/2558ปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1/2557

 • [รายงานเผยแพร่ 1] บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด
 • [รายงานเผยแพร่ 2] บุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
 • [รายงานเผยแพร่ 3] จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา
 • [รายงานเผยแพร่ 4] นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ

ภาคเรียนที่ 2/2557ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1/2556

 • [รายงานเผยแพร่ 1] บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด
 • [รายงานเผยแพร่ 2] บุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
 • [รายงานเผยแพร่ 3] จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา
 • [รายงานเผยแพร่ 4] นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ

ภาคเรียนที่ 2/2556ปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1/2555

ภาคเรียนที่ 2/2555ปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1/2554

ภาคเรียนที่ 2/2554ปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1/2553

ภาคเรียนที่ 2/2553ปีการศึกษา 2552

ภาคเรียนที่ 1/2552

ภาคเรียนที่ 2/2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4425-4000,0-4435-5321-2 โทรสาร 0-4424-4739