เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ข่าวด่วน

อ่าน

-
 ประชุมนักศึกษาโควตา  
248
-
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี  
4,830
-
 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบตกค้าง) ระหว่าง 1- 15 กุมภาพันธ์ 2560  
1,360
-
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปัการศึกษา 2559 รอบตกค้าง  
375
-
 ขอเชิญชวนชาวราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจุดเทียน - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายควายอาลัยแดีพ่อหลวงของแผ่นดิน  
223
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ.2559  
230
-
 การจัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการ “ราชภัฎเสริมโอกาส” (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
468

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ

อ่าน

-
 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
154
-
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2562  
216
-
 กำหนดการทำกิจกรรมจิตอาสาสำนักนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช.  
231
-
 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561  
722
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  
739
-
 แนวปฏิบัติการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) พ.ศ.2561  
650
-
 ประกาศการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
150

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่าน

-
 โครงการ ตักบาตรมหากุศล รวมน้ำใจคนโคราช  
90
-
 โครงการ Maharat Valentine Running in love 2019  
179
-
 ประกาศ กำหนดการ ขั้นตอน จิตอาสา  
209
-
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
264
-
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอยาเสพติด  
108
-
 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)  
728
-
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  
1,792

อ่านข่าวทั้งหมด


ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา

อ่าน

-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
748
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  
7,623
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  
4,460
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559  
456
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558  
801
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557  
384
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556  
2,166

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

อ่าน

-
 นักศึกษาวิชาทหารอ่านทางนี้  
1,563
-
 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร  
1,253
-
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี การศึกษา 2559  
3,374
-
 กำหนดการฝึกภาคที่ตั้งของนักศึกษาวิชาทหาร  
1,593

อ่านข่าวทั้งหมด


กีฬาและนันทนาการ

อ่าน

-
 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41  
331
-
 การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40  
282
-
 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  
226
-
 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39  
827
-
 เชิญผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภทประชุม  
773

อ่านข่าวทั้งหมด


ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ

อ่าน

-
 ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2544  
168
-
 ประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ อัตราค่าตอบแทนและสวัวดิการแก่บุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา  
143
-
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
141
-
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬา  
144
-
 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน พ.ศ. 2559  
119
-
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ  
102
-
 ประกาศเรื่องกำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักกีฬา และคณะกรรมการพัฒนากีฬา  
119

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัย

อ่าน

-
 ประกาศเรื่องการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560  
539
-
 ประกาศเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดเขตสูบบุหรี่  
126
-
 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทำกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.(เพิ่มเติม)  
1,287
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยการทำกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคกศ.ปช.  
3,271

อ่านข่าวทั้งหมดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556