เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 ประวัติความเป็นมา

 

งานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เริ่มตั้งแต่ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2491 โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้กำหนดให้มีกองพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นคนและสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
 

สถานที่ การจัดตั้งหน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 3420 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) มีสำนักงานองค์กรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

    1. งานบริหารทั่วไป 

    2. งานกิจกรรมนักศึกษา 

    3. งานกีฬาและนันทนาการ 

    4. งานบริการและสวัสดิการ 

    5. งานทุนและแนะแนว

    6. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ปกครอง 

    6. องค์การนักศึกษา 

 

                    **************************


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556