เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วัตถุประสงค์

   1. จัดการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ

   2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและจริยธรรม

   3. ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

   4. เพื่อให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา

   5. ส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและท้องถิ่น รวมทั้งการประสานงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

พัฒนานักศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำชุมชน

วิสัยทัศน์

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ และสวัสดิการต่าง ๆ เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมของท้องถิ่นได้อย่างเป็นสุข เพื่อพัฒนาสังคมไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

พันธกิจ

มุ่งในการจัดกระบวนการ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการ และบริการให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม

นโยบาย

กองพัฒนานักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนงานที่กองพัฒนานักศึกษาจะต้องทำนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมนักศึกษาที่ต้องการความเป็นมาตรฐานอันมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และกิจกรรมที่เป็นอันเดียวกัน จึงได้ประกาศเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานของกองพัฒนานักศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการวางแผนการดำเนินการการควบคุมตรวจสอบและประเมินกิจกรรมทุกขั้นตอน

   2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในกองพัฒนานักศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษา

   4. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

   5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   6. จัดหาและพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   7. ส่งเสริมให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

   8. ให้มีการรายงานและเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

สถานที่ การจัดตั้งหน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 3420 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) 


 


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556