เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 ทุนอุดหนุนต่างๆ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

     วัตถุประสงค์ 
     เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยให้ผู้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา 

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
     1. มีสัญชาติไทย 
     2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท/ปี 
     3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน 
     4. ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษา 
     5. เป็นผู้มีผลการเรียนดี 
     6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบัลคับของมหาวิทยาลัย 
     7. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ไม่รวมนักศึกษาปี 3 ต่อเนื่อง) 

     ระบบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบบงานทุน แบ่งได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

     (1) ระบบยื่นขอกู้ยืม 
     ระบบยื่นแบบคำขอกู้ยืม ในแต่ละปีการศึกษางานทุนจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจำนวน 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ที่เคยกู้อยู่แล้วและกำลังจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไป และเดือนมิถุนายน สำหรับผู้กู้รายใหม่หรือผู้ประสงค์ต้องการกู้ในปีการศึกษานั้น ๆ โดยนักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan หรือ www.studentloan.or.th เลือกแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบบจะทำการแจ้งผลกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน และรอผลประกาศจากมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และเมื่อต้องการทราบผลการสัมภาษณ์ ให้นักศึกษาดูผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan เช่นเดิม 

     โดยมีขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมดังต่อไปนี้


รูปที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างระบบยื่นแบบคำขอกู้ยืม

     (2) ระบบการทำสัญญา 
     ระบบการทำสัญญา ในแต่ละปีการศึกษางานทุนฯดำเนินการจัดทำสัญญานักศึกษาทุนจำนวน 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ สำหรับผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่เคยกู้อยู่แล้วและกำลังจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไป และสำหรับผู้กู้รายใหม่หรือผู้ประสงค์ต้องการกู้ในปีการศึกษานั้น ๆ ในเดือนมิถุนายน เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ระบบจะแจ้งให้นักศึกษาดำเนินขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงินได้ (หากเป็นผู้กู้รายใหม่ระบบจะแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนเลือกทำการกรอกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน) ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) และผู้กู้รายใหม่ พิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด ให้ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญา และดำเนินการจัดส่งให้งานทุนฯ 

     โดยมีขั้นตอนการจัดทำสัญญา ดังต่อไปนี้


รูปที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างระบบการทำสัญญากู้ยืม

     (3) ระบบการชำระเงินลงทะเบียน 
     ระบบการชำระเงินลงทะเบียน นักศึกษาจะชำระเงินลงทะเบียนผ่านงานทุนได้นั้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) จะต้องโอนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บมายังมหาวิทยาลัยเสียก่อน หลังจากนั้นกองคลังมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตัดยอดเงินของนักศึกษาเพื่อนำไปชำระเงินลงทะเบียนต่อไป 

     งานทุนฯ จะดำเนินการโอนเงินลงทะเบียนนักศึกษาทุนไปยังกองคลังเพื่อตัดยอดเงินของนักศึกษา จำนวน 2 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือนกันยายน และภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม
โดยมีขั้นตอนการรับชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาทุน ดังต่อไปนี้


รูปที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างระบบการชำระเงินลงทะเบียน

     (4) ระบบเบิกเงินคืน 
     ระบบการเบิกเงินคืน นักศึกษาที่สามารถขอเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ คือ นักศึกษาที่สำรองเงินจ่ายค่าบำรุงการศึกษาเองก่อน หรือผู้ที่มีวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และยังมีเงินเหลืออยู่หลังจากลงทะเบียนในรอบแรกแล้ว 

     งานทุนจะดำเนินการรับเอกสารยื่นขอเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษาคืน หลังจากสิ้นสุด วันสุดท้ายของการรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และจะโอนเงินค่าบำรุงการศึกษาคืนให้นักศึกษาโดยรอบที่ 1 เริ่มดำเนินการเบิกคืนให้นักศึกษาต้นเดือนหลังจากวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับรอบต่อๆ ไปก็จะเป็นทุกต้นเดือนของเดือนถัดไป และเมื่อสิ้นสุด 1 ภาคเรียน งานทุนฯ จะดำเนินการนำเงินในส่วนที่นักศึกษาไม่มาติดต่อขอเบิกเงินคืน โอนคืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษารายนั้น ๆ ต่อไป 

     ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอเบิกเงินคืน ดังต่อไปนี้


รูปที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างระบบการเบิกเงินคืน

     (5) ระบบคืนสัญญาให้ผู้กู้ยืม 
     ระบบการคืนสัญญาให้ผู้กู้ยืม โดยปกติเมื่อสิ้นปีสัญญางานทุนและแนะแนวจะต้องคืนสัญญาให้ผู้กู้ยืม โดยจะถ่ายสำเนาสัญญากู้ยืมเก็บไว้ที่งานทะเบียนข้อมูลนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานต่อการตรวจสอบหากเกิดกรณีเงินนักศึกษาไม่เข้า หรือหากเกิดกรณีฟ้องร้องเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว และจะดำเนินการคืนต้นฉบับสัญญาอีกจำนวน 1 ชุด ให้แก่นักศึกษาต่อไป 

     งานทุนจะดำเนินการคืนสัญญาให้นักศึกษาทุนจำนวน 2 ครั้ง คือ 

     ครั้งที่ 1 นักศึกษาทุนกู้ยืมชั้นปีที่ 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) 
     ครั้งที่ 2 นักศึกษาทุนกู้ยืมชั้นปีที่ 2,3 (ประมาณเดือนกันยายน) 

     โดยมีขั้นตอนการขอรับสัญญาคืน ดังต่อไปนี้


รูปที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างระบบการคืนต้นฉบับสัญญา

     หมายเหตุ นักศึกษาติดต่อขอและส่งเอกสารห้องงานทุนและแนะแนว(หัวลำโพง)

ทุนประจำปี


     เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันของการรับทุนที่มาของทุนได้จากการบริจาคของบุคคล องค์กร มูลนิธิต่างๆ

     คุณสมบัติของผู้ขอทุน
      • มีฐานะยากจน
      • เป็นผู้มีผลการเรียนดี
      • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
      • เป็นไปตามคุณสมบัติของเจ้าของทุนกำหนด

     ขั้นตอนการขอทุนประจำปี


โครงการ “ราชภัฎเสริมโอกาส”

     โครงการราชภัฎเสริมโอกาสเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดสรรงบประมาณให้จัดจ้างนักศึกษาให้ทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

     ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาในโครงการ “ราชภัฎเสริมโอกาส”

กองทุนเงินกู้ค่าครองชีพ


     เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระบบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนกองทุนฯ (กยศ.) จึงให้มีการกู้ยืมค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา โดยกำหนดให้กู้ยืมได้รายละ 2,000 บาท ต่อเดือน หรือ 24, 000

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้เช่นเดียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556