เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 ทุนกู้ยืมยืมฉุกเฉิน

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

     หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม 

     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. 
     2. เป็นผลการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
     3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลและทุนประเภทใดประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัยในวงเงินตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป 
     4. ไม่เป็นผู้ติดค้างเงินกู้ยืมของกองทุนนี้ 

     ขั้นตอนการขอกู้กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556