เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 ประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ทำประกันภัยกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 นอกจากนันยังมีกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุจากกรณีต่าง ๆ โดยมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

1.ประกันภัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กรณีได้รับอุบัติเหตุนักศึกษาสามารถเบิกได้ 3,000 บาท ต่อครั้ง
• กรณีได้รับอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิต ได้รับ 300,000 บาท

2.สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
• กรณีได้รับอุบัติเหตุมีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถเบิกได้ ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง แต่ให้นักศึกษาเบิกได้เฉพาะส่วนที่เกินจาก
ประกันภัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น
• กรณีได้รับอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิต ได้รับ 25,000 บาท

หลักฐานการขอรับเงินประกันภัยและเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
1.สำเนาบัตรนักศึกษา
2.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง (ถ่ายเอกสารได้กรณีต้องเบิกจากหลายส่วนงาน)
3.สำเนาใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวิต

ติดต่อขอรับเงินได้ที่
1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 4


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556