เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 สสส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาวะ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีเครือข่าย
         กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 40 แห่ง ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญาการศึกษาร่วมกัน คือ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้วย การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศจึงก่อให้เกิดความแตกต่างกันบ้างในบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เช่น สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในแต่ละเขตพื้นที่และเครือข่าย วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนบทบาทที่มีต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น ด้วยความแตกต่างดังกล่าว การส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะที่ครอบคลุมในทุกมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ และนำไปสู่การดำเนินงานกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินการใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและสังคมโดยรอบของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเป็นของชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน ดังนั้น แนวคิดในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเป็นแนวคิดที่สำคัญประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง

แนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ 
         เป็นแนวคิดที่ประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่
เกี่ยวข้องมาบูรณาการและกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินการโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะตามกฎบัตรออตตาวา แนวคิดเกี่ยวกับมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ และแนวคิดยุทธศาสตร์ไตรพลังของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การมีนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ นโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะมีผลกระทบต่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ของนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนบายและมาตรการที่ชัดเจนทั้งระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ จะทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงาน ในภาคปฏิบัติได้อย่างจริงจัง สมเหตุสมผล และส่งผลต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเกิดสุขภาวะอย่างแท้จริง การดำเนินการด้านนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ ควรดำเนินงานควบคู่กับการดำเนินงาน ในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ ด้วย

2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ สภาพแวดล้อม
หมายถึง การจัดสภาพต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบ ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและก่อให้เกิดมิติทางสุขภาพ ต่าง ๆ ได้ เช่น การสนับสนุนส่งเสริมให้มีสวนสุขภาพ การมีพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะในรูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนให้เกิดหน่วยงานแสนสุข ห้องเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ องค์กรดีมีสุข ห้องประชุมกัลยาณมิตร เป็นต้น

3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม สุขภาวะที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยลำพังหรือดำเนินการแบบแยกส่วน แต่สุขภาวะที่สมบูรณ์เกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมอยู่อาศัย มีความเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ เป็นชุมชน การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาวะ การรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาวะที่สำคัญที่ซ้อนทับอยู่ในกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างแยกออกจากกันไม่ได้

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็น
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้บุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งวิธีการและรูปแบบ โดยมุ่งสร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยการสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสภาพแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตใจที่สมบูรณ์ มีอายุยืนยาว คุณภาพชีวิตที่ดีและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน

5. การปรับโครงสร้างและระบบการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างมาก การปรับโครงสร้างและระบบการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้ และนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพในที่สุด โครงสร้างและระบบบริการที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นระบบการที่เน้นการบริการองค์รวมของมิติด้านสุขภาพ ทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มีการผสมผสานบริการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เหมาะสม มีคุณภาพ สร้างเสริมความเป็นธรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายการรับ-ส่งต่อ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีประสิทธิผลต่อไป ประกอบด้วย

         1. ระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริม สุขภาวะสู่นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลการของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการจัดการความรู้ เพื่อนำเสนอ ถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกิจกรรมที่สามารถทำได้ เช่น การสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งผ่านความรู้ผ่านสื่อ การฝึกอบรม การพัฒนาเป็นรายวิชาหรือเป็นหลักสูตร เป็นต้น

         2. ระบบช่วยเหลือนักศึกษา เป็นการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะทุกด้านแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การแนะแนวให้คำปรึกษา การจัดสถานที่เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน การจัดบริการและสวัสดิการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ การบำบัดดูแลรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น

        3. ระบบกิจกรรมนักศึกษา เป็นการนำความรู้ไปสู่การดำเนินการงานภาคปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งชุมชน ชมรม การรณรงค์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัย ทุกภาคส่วน กิจกรรมหอพักนักศึกษา เป็นต้น

        4. ระบบสนับสนุน เป็นการบริหารจัดการขององค์กรให้เป็นองค์การสุข-ภาวะ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบช่วยเหลือนักศึกษา และระบบกิจกรรมนักศึกษา สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การจัดระบบโครงสร้าง หน่วยงานที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านสุขภาวะ การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานสุขภาวะในมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัย การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ระบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล เป็นต้น

ความสำคัญของโครงการ
        จากสถานการณ์และกรอบแนวคิดดังกล่าว โครงการนี้จึงริเริ่มขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏให้เป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งจนเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ” สามารถดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะถักทอประสานกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนในการสร้างเสริมสุขภาวะที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อเป็นต้นแบบและนำสู่การขยายผลต่อไป ด้วยการจัดระบบการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับนโยบาย มหาวิทยาลัย ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในทุกบริบทของการสร้างเสริมสุขภาวะและนำไปสู่การปฏิบัติโครงการ กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามุ่งพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดี และเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับท้องถิ่นและสังคมไทย

พันธกิจ
       1. มุ่งพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา รวมถึงประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะทางจิต อันจะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพจนเป็นวิถีชีวิต

       2. มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุภาวะ

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้มีนโยบายและระบบบริหารจัดการการสร้างเสริมสุขภาวะ 

       2. เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารวมถึงประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณลักษณะทางจิต อันจะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพจนเป็นวิถีชีวิต

       3. เพื่อจัดระบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่สนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาวะแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

       4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบ และส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556