เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                                     งานกิจกรรมนักศึกษา                                                

แบบฟอร์ม  ขออนุญาตดำเนินโครงการ (แบบ กนศ. 1-1)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  ขออนุญาตดำเนินโครงการ (แบบ กนศ. 1-1 คณะ)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-2)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-2 คณะ)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  สัญญาการยืมเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-3)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  แบบขออนุมัติโครงการ (แบบ กนศ. 1-4)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (แบบ กนศ. 1-6)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  แบบรายงานการพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  แบบขออนุญาตผู้ปกครอง  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  สรุปรายจ่ายตามโครงการ  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  รายงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ==คลิ๊กที่นี่==

 

                                                งานบริการและสวัสดิการ                                               

แบบฟอร์ม  คำขอใช้สิทธิกองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา (แบบ กนศ. 2-1)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง (แบบ กนศ. 2-2)  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม  ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  ==คลิ๊กที่นี่==

ขั้นตอนขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร   ==คลิ๊กที่นี่==

 

                                                      งานบริหารทั่วไป                                                      

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ  ==คลิ๊กที่นี่== 

แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน  ==คลิ๊กที่นี่== 

แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร   ==คลิ๊กที่นี่== 

แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708  ==คลิ๊กที่นี่==

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา  ==คลิ๊กที่นี่== 

แบบฟอร์ม แบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน  ==คลิ๊กที่นี่==


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556