เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ
 ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2544     
 ประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ อัตราค่าตอบแทนและสวัวดิการแก่บุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา     
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬา     
 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน พ.ศ. 2559     
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ     
 ประกาศเรื่องกำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักกีฬา และคณะกรรมการพัฒนากีฬา     
 ประกาศเรื่องกำหนดอัตราการจ่ายค่ารางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน     
 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน     
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาการกีฬา     
 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบมุ่งเป้า     
 กำหนดอัตราการจ่ายค่ารางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน     
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560     


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556