เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี การศึกษา 2559


ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอแจ้งให้กับนักศึกษาผู้ที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ทราบ  นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ.2539 

และผู้ที่เคยขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษาอื่น ขอให้มายื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559         

                                           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร 34 ชั้น 2

หลักฐานนำมาประกอบการยื่นขอผ่อนผัน

1. สำเนา สด.9                                                                                        จำนวน 3 ฉบับ

2. สำเนา สด.35 (หมายเรียก)                                                                  จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                จำนวน 3 ฉบับ

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                            จำนวน 3 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา               จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ขอผ่อนผันหรือภาคเรียนที่ผ่านมา                 จำนวน 1 ฉบับ

    


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556