ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวทุน กยศ.

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์งานทุนและแนะแนว  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯและลงนามแบบยืนยันฯ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และ ลักษณะที่2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. 2/2562  
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืม 2/2562 (กลุ่มทำบันทึกข้อความก่อนวันที่ 9 พ.ย. 62)  
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และลักษณะที่ 2 เทอม 2/2562 นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.)  
ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และ ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 1/2562  
ประชาสัมพันธ์ เอกสารขอเปิดบัญชีเป็น 0 สำหรับนักศึกษาที่เลือกธนาคารกรุงไทย  
ประกาศ ให้นักศึกษาที่่ทำบันทึกขอดำเนินการล่าช้า มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) 1/2562  
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผุ้ค้ำประกัน (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2562  
ตัวอย่างการทำสัญญาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2562 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการกรอกคำขอเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯ (สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และ ลักษณะที่2 ภาคการศึกษาที 1/2562  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯและลงนามแบบยืนยันฯ (สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และ ลักษณะที่2 1/2562  
ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้กูืยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เทอม 1/2562 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.)  
ประกาศ ปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. 1/2562 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชัั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3 /2561 มารายงานตัว ณ ห้องงานทุนและแนะแนว  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 2/2561  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว (กลุ่มทำบันทึกขอปฐมนิเทศหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และกลุ่มที่ทำบันทึกขอส่งเอกสารล่าช้า)  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศก่อนการยื่นกู้  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่งานทุนและแนะแนวด่วน  
ประกาศรายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทุกคณะทุกชั้นปี ภาคปกติและภาค กศ.ปช. 2/2561  
ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และ ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และลักษณะที่ 2 เทอม 2/2561 นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 1/2561  
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่งานทุนและแนะแนว ในวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 โดยด่วน  
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผุ้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
ตัวอย่างการทำสัญญาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ลักษณะที่ 1 (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2561  
ประกาศ ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่รายงานตัวในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ประสงค์จะกู้ในปีการศึกษา 2561  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯ (สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และ ลักษณะที่2 ภาคการศึกษาที 1/2561  
ปฏิทินการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2561 (รายใหม่และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯและลงนามแบบยืนยันฯ (สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และ ลักษณะที่2 ภาคการศึกษาที  
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ไม่เคยกู้ยืม  
ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้กูืยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. 1/2561 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3/2560 มารายงานตัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ  
ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่จะทำจิตอาสาในกิจกรรมนัดพบแหล่งงานและ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 16  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 2/2560  
ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการใช้ระบบจิตอาสา ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2557 (จากโรงเรียนเดิม)  
ประกาศรายชื่อและลำดับที่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยพี่ตูนก้าวคนละก้าว @ โคราช? ในวันที่เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยพี่ตูน ก้าวคนละก้าว @ โคราช ในวันที่เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  
ขั้นตอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่มีรายชื่อตามประกาศ  
ให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัว  
ประกาศ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัว ณ ห้องงานทุนและแนะแนว  
ประกาศรายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันฯ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ประกาศรายชื่อและลำดับที่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืม กยศ. กรอ. ประจําภาคการศึกษา 2/2560  
เอกสารประกอบการบรรยาย การปฐมนิเทศก่อนการยื่นกู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนการยื่นกู้ กยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นักศึกษาภาคปกติ /ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึ  
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.)ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมราชภัฏนครราขสีมาร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสเสด็จสวรรคตครบ ๑ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมชี้เเจงก่อนการทำสัญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรายชื่อนักศึกษากลุ่มแก้ไขเอกสารและนักศึกษากลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) 1/2560  
ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. รายใหม่ รับสมุดบัญชี ณ งานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2  
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำ สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมกยศ.และกรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่นที่ 21 ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ. ประจำปีการศึกษา 1/2560  
ประกาศ เลื่อนปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และ (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. (สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ขอรับสมุดบัญชีกับธนาคารอิสลาม สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษา และ กรอ.รายใหม่  
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) ภาคการศึกษาที่1/2560 (สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
การเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลาม สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษา และ กรอ.รายใหม่  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) กลุ่มแก้ไขเอกสาร  
ประกาศ ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ.ประจำปีการศึกษา 2560 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอและลงนาม ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. กยศ. และ กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 3/2559  
ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการและปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนการยื่นกู้ กยศ. และกรอ. รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมฯ (กยศ.)และ กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กรอ.) 1/2560  
ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการยื่นกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.  
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3/2559 รายงานตัวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการกู้ยืม  
ประกาศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2557  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 2/2559  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  
ประกาศ ให้นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ. เข้ารับฟังนโยบายเพื่อทำการแก้ไขเอกสารในการยื่นกู้  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 3/2559  
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย 100 วัน เสด็จสู่สวรรคาลัยเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพิ่มเติม)  
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. และกรอ. ภาคปกติและภาคกศ.ปช. ชั้นปีที่ 1 - 3 ทุกคณะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย 100 วัน  
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา  
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย 100 วัน  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ แก้ไขแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง  
สำหรับนักศึกษาที่ทำบันทึกข้อความ ขออนุญาตเพื่อเข้ารับฟังวิดีโอ การปฐมนิเทศชี้แจงนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กรอ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ก่อนการยื่นกู้  
ขอเชิญชวนนศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.ร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่มีโอกาสได้ร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล  
สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2559  
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการยื่นกู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ฯ 3 อาคาร 31 ชั้น 8  
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมฯ (กยศ.)และ กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กรอ.)  
ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมจิตอาสา  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  
ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ รายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี เทอม 2/2559  
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการยื่นกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะทุนของนักศึกษา  
ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกองทุนกยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาปี 5 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ 2/2559  
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการกู้ยืม กรอ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2559 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าไปแก้ไขแบบคำขอกู้จาก กยศ.เป็น กรอ.(รายใหม่) ปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินจิตอาสา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ให้นางสาว พนิดา สวงนอก ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานทุนและแนะแนวด่วน  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ปี 2559 ที่มีรายชื่อตามประกาศมาเปิดบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามารับเอกสารเพื่อกรอกคำขอเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้กู้ยืม (กยศ.) รายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559  
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม (รายใหม่) ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2559  
ตัวอย่างการทำสัญญาประจำปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงนักศึกษาผู้กู้ยืม(รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)ก่อนการทำสัญญากู้ยืมเงินกับ กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำ สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงนามแบบยืนยันฯสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ภาคปกติ/กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดรับสมุดบัญชีธนาคารอิสลาม สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ เอกสารขอเปิดบัญชีเป็น 0 สำหรับนักศึกษาที่เลือกธนาคารกรุงไทย  
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการกรอกคำขอเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ขอเลื่อนการดำเนินการเปิดบัญชีกับทางธนาคาร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เฉพาะรายเก่าย้ายสถานศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี3 และเปิดโลกอาชีพและนัดพบแหล่งงาน  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  
รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการส่งเอกสาร สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559  
ประชาสัมพันธ์ การย้ายที่อยู่ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและแบบฟอร์มการยื่นกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 1/2559  
ประกาศ เพิ่มเติมหนังสือรับรองหลักฐานประกอบการยื่นกู้ ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ(กรอ.) ภาคปกติและภาคกศ.ปช. (ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อรับเอกสาร (หลักฐานการเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) รอบ 3 (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ ขอเลื่อนปฏิทินการลงนามสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ทุกคณะ ทุกชั้นปี (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) 1/2559  
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) รอบ 2  
ประกาศ เพิ่มเติมหนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง สำหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ภาคปกติและกศ.ปช. (ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ลงนามรอบล่าช้าสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 3/2558  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อรับเอกสารคืนที่ห้องงานทุนและแนะแนว  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ปฏิทิน การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ภาคปกติและกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1/2559 (รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่)  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินสำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษา ภาคปีการศึกษา 1-2/2558  
ประชาสัมพันธ์ ลำดับการลงนามของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 3/2558  
ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืม (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ก่อนการยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559  
ประกาศ ปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคปกติและกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึก  
ประกาศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2557 (344 ราย)  
ประกาศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2557 (221 ราย)  
ปฏทิน การให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) ของนักศึกษาภาค กศ. ปช. ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558  
แบบฟอร์ม กรอ. 101-104 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสำหรับผู้กู้ กรอ. ประจำภาคเรียนที 1/2559  
แบบฟอร์ม กยศ. 101-104 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสำหรับผู้กู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที 1/2559  
ประชาสัมพันธ์เลื่อนส่งแบบยืนยันคำขอกู้ของนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) กลุ่มที่ได้รับอนุญาตแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  
ปฏิทินการลงนามล่าช้าสำหรับนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
ประชาสัมพันธ์การโอนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับค่าเล่าครองชีพและค่าเล่าเรียนคืน  
ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างนักศึกษาทำงานโครงการ "ราชภัฏเสริมโอกาส" ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
เรื่อง ปฏิทินการส่งเอกสารล่าช้าสำหรับนักศึกษา (กยศ.) และ(กรอ.)  
เรื่อง เลื่อนปฏิทินการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ  
ปฏิทินการดำเนินงานการรกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 2/2558  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษากู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษากู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558  
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่จะเข้ากิจกรรมพิเศษ (พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ขุนศักรินทร์เกมส์) ทุกคนนะครับ  
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ ประจำปีการศึกษา 2/2558  
+++ประชาสัมพันธ์+++ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) สำหรับนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช.  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส่งเอกสารกู้ยืม (กยศ.) และ (กรอ.)  
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
"ประชาสัมพันธ์ " กรณีนักศึกษาหยุดกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน (กยศ.) (กรอ.) (สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 1/2558  
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการทำงานของงานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ให้นักศึกษาที่เปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามในวันที่ 4 -5 กันยายน 2558 ให้นักศึกษาไปติดต่อธนาคารอิสลามสาขา เดอะมอลล์นครราชสีมา  
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ กยศ. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปล่า  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่งานทุนและแนะแนวด่วน  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายใหม่  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) บันทึกค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2558  
ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ทำสัญญาในระบบ e-Studentloan และให้นำมาสัญญามาส่ง สำหรับผู้กู้ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2558  
ประกาศแก้ไขเอกสารแบบลงนาม กยศ. รายเก่าย้ายไม่ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558  
เอกสารขอเปิดบัญชีเป็น 0 สำหรับนักศึกษาที่เลือกธนาคารกรุงไทย  
ขั้นตอนวิธีทำสัญญาสำหรับนักศึกษาทุน กยศ. และนักศึกษาทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558  
เจ้าหน้างานทุนและแนะแนวไปราชการ  
การเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลาม‬ สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษา และ กรอ.รายใหม่  
นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ. รายใหม่  
สำหรับนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ. รายใหม่ เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์  
ประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
ประสัมพันธ์ทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปีงบประมาณ 2557  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าไปแก้ไขแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan โดยให้เปลี่ยนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใ  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษารายเก่าย้ายสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการ "ราชภัฏเสริมโอกาส"  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา  
ประกาศรับสมัครโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ปีการศึกษา 1/2558  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักสึกษามาติดต่อแก้ไขสัญญาปี 57 , เอกสารประกอบสัญญาปี 57 และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน เทอม 2-3/57  
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ สำหรับคนที่ยังไม่บันทึกค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บันทึกค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อแก้ไขสัญญาและเอกสารแนบด่วน  
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปี 1 เข้าใหม่ที่ต้องการกู้ กรอ.  
ประกาศนักศึกษาที่รายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาดำเนินการแก้ไขแบบคำขอกู้และแบบยืนยันค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2557  
test ลงข่าว  
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสำหรับผู้กู้ กรอ. ประจำภาคเรียนที 1/2558  
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสำหรับผู้กู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที 1/2558  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องติดต่อลงนามแบบยืนยนค่าเล่าเรียน และนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาค กศ.ปช.)  
นักศึกษาที่มายื่นบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม Olympic Day วันที่ 20 มิถุนายน 2558ให้มาติดต่อที่งานทุนภายในที่ 5 มิถุนายน 2558  
ให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ(กรอ.) ทั้งผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา, ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ เข้ามาดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมโดยในการเก็บชั่วโมงกิจกรรมให้  
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. สำหรับผู้กู้ภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่สามารถมาดำเนินการตามปฏิทินที่งานทุนและแนะแนวกำหนด  
รายชื่อนักศึกษาแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบสัญญา  
บัญชีรายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ(กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ต่อเนื่องส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1/2558  
รายชื่อนักศึกษาแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค กศ.ปช.ประจำภาคเรียนที่3/2557  
แจ้งนักศึกษาที่ไม่สามารถมายื่นแบบคำขอได้ภายในวันที่ 2-9 มิถุนายน 2558 ให้มาติดต่อที่งานทุนและแนะแนว  
ปฏิทินการบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ.สำหรับผู้กู้ภาคปกติและกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1/2558 (สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ปฏิทินการบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อตัดสิทธิ์นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษา 2/2557  
ประกาศให้นักศึกษามาแก้ไขเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กรอ. และ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วน)  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์ กรณีขอลงนามเป็นกรณีพิเศษ  
นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ที่ขอลงนามกรณีพิเศษ  
รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่(กยศ.และกรอ.)  
ประกาศรายชื่อแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  
ปฏิทินการส่งแบบคำขอกู้/ยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน (รอบพิเศษ)  
ปฏิทินการบริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557 (รอบ 2)  
ประกาศกำหนดลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ กยศ. และ กรอ. ภาคปกติและภาคกศ.ปช.  
ประกาศ รายชื่อและลำดับที่ ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า  
ประกาศกำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557  
ประกาศกำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 2/2557  
ประกาศ เลื่อนวันส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  
ประกาศ รายชื่อและลำดับที่ ผู้กู้รายเก่า(ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา) ชั้นปีที่ 2,3 และ 4  
ประกาศ ส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้รายเก่า(ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา)ชั้นปีที่ 2,3,4 ภาคปกติ  
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ รอบสุดท้าย  
ส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รอบสุดท้าย) 2/2557  
ประกาศ ให้นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศ กำหนดส่งสัญญาผู้กู้รายใหม่ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2557  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ.ผู้กู้รายเก่า(ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา) ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ กำหนดส่งสัญญาผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ!!!! กลุ่มผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3 ,4 บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan  
ประกาศ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ และลงนามแบบยืนยันฯ กยศ.กลุ่มผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (เพิ่มเติม) เฉพาะผู้กู้รายใหม่ กยศ.  
ประกาศ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบe-Studentloan และลงลงนามแบบยืนยันฯ กรอ. (ภาคปกติ)  
ประกาศ เรื่องการดำเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กลุ่มผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีสุดท้าย (ภาคปกติ)  
ประกาศ..! รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 1/2557 สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ปี 2,3,4,5 (ทั้งภาคปกติ/กศ.ปช.)  
ประกาศ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ.และ กรอ. (เฉพาะภาคกศ.ปช.)  
++ประกาศ++ กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ ผู้กู้ยืมรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)และผู้กู้รายใหม่ รับสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ กำหนดวันประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.8  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.  
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีสุดท้าย(ภาคปกติ)  
ประกาศ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan และลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(ภาคปกติ)  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ในการลงนามส่งแบบคำขอกู้ กยศ.และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  
รายชื่อนักศึกษาที่แก้ไขสัญญา เอกสารประกอบสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  
ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557  
รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน)  
รายชื่อนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปีสุดท้าย)  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เฉพาะภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศแจ้งเปลี่ยนกำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงินคืน  
ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ..! รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินและรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  
++ประกาศ++ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2556 (รอบ 2)  
ประกาศ ตัดสิทธิ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556  
ประกาศ !!! ลงนามนามแบบยืนยันฯ กยศ. และ กรอ. (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันฯ กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ..! รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2/2556 (ทั้งผู้กู้รายเก่า/รายใหม่)  
++ประกาศ++ เปลี่ยนวันและเวลาลงนามแบบยืนยันฯ (เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกสังเกตการณ์สอน) ภาคเรียนที่ 2/2556  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. และ กรอ. (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้) ภาคเรียนที่ 2/2556  
ประกาศ...! กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2/2556 (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ..! เปลี่ยนแปลงเวลา(ช่วงบ่าย)ในการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2556  
++ประกาศ++ กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้และลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ..! กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2/2556 (เฉพาะนักศึกษาฝึกงาน)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา กยศ. รายใหม่(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดส่งสัญญาสำหรับผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงิน กยศ. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556  
การเบิกคืนเงินค่าเทอมของนักศึกษา กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษา กยศ.รายใหม่ และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 1/2556  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา กยศ. ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ ตัดสิทธิ์นักศึกษาที่ไม่มาดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รับสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม ธ.กรุงไทย  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา กรอ. ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ ส่งสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช.  
ประกาศ นักศึกษาที่ไม่ได้รับสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  
ประกาศ สำหรับกลุ่มกู้เกินหลักสูตร  
ประกาศ นักศึกษาที่เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย(ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร)  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. และ กรอ. (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ สำหรับกลุ่มหยุดกู้ ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดส่งสัญญาสำหรับผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา), ผู้กู้รายใหม่ กยศ.และผู้กู้รายใหม่ กรอ.  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ นักศึกษารับสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม (ธ.กรุงไทย)  
ประกาศรายชื่อรายเก่า(ต่อเนื่อง)ย้ายสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ ผู้กู้รายใหม่ กยศ. และ กรอ. เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าครองชีพ  
ประกาศ รายชื่อผู้กู้รายใหม่ กรอ.ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันฯ(รอบลงนามล่าช้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5  
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ กรอ. (รายเก่า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ ปฏิทินการบริการงานกองทุน กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5  
ประกาศ บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบe-Studentloanและลงนามแบบยืนยันฯสำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5  
ประกาศ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคกศ.ปช.)  
ประกาศ รายชื่อผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5 แก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2556  
ประกาศ รายชื่อผู้กู้ยืมรายเก่า(ต่อเนื่อง)ย้ายสถานศึกษามาจากที่อื่นที่ส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 (เฉพาะภาคกศ.ปช.)  
ประกาศ รายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 (เฉพาะภาคปกติ)  
ประกาศ สำหรับผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)และผู้กู้รายใหม่ที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมกยศ. ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556)  
ประกาศ รายชื่อและลำดับที่ผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556)  
ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5)  
ประกาศบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี 2,3,4,5  
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ ตัดสิทธิ์การกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555  
ประกาศ หยุดการให้บริการ ในวันที่ 5 เม.ย.56  
ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบโควตา)  
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้(รายเก่า ชั้นปีที่ 2,3,4,5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
รายชื่อนักศึกษา กยศ.และ กรอ.ที่ไม่มีแบบยืนยันฯลงนาม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555  
ปฏิทินและรายชื่อสำหรับผู้กู้รายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะภาค กศ.ปช.)  
ประกาศ ส่งแบบคำขอกู้ 1/2556 สำหรับนศ.ที่ไปฝึกงานต่างจังหวัดเท่านั้น!!  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2556 ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (เฉพาะนศ.ภาคปกติ)  
ปฏิทินและรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กรอ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555  
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555  
ปฏิทินและรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (เฉพาะภาคกศ.ปช.)  
ให้นักศึกษากองทุน กยศ.และ กรอ. ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี ตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษากองทุน  
ประกาศ ติดตามนักศึกษาที่ยังไม่มาลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
ประกาศ!! รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555  
รายชื่อนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์การกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมและแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2555 (รอบ 2)  
รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555  
กำหนดลงนามแบบยืนยันฯ กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รอบสุดท้าย  
ประกาศ ลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. 2/2555  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2555 รอบสุดท้าย  
ประกาศ เรื่อง สำรองจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ. ภาคเรียนที่2/2555  
ประกาศ กลุ่มกู้เกินหลักสูตร  
กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 /2555  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา กรอ. ปีการศึกษา 2555  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา ปีการศึกษา 2555  
ประกาศ นักศึกษากยศ.ที่มียอดค้างชำระ  
กำหนดลงนามแบบยืนยันฯ ผู้กู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2555  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษายื่นกู้ กรอ. ที่ยังไม่ส่งสัญญา ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ 2)  
ประกาศ!!! ผลการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. กลุ่มกู้เกินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555  
++ประกาศ++ กำหนดส่งสัญญาและลงนามแบบยืนยันฯ ผู้กู้กรอ. ปีการศึกษา 2555  
ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษารายใหม่เพิ่มเติม กยศ.ที่ยังไม่ส่งสัญญา(รอบ2)  
ประกาศ ส่งสัญญารอบสุดท้าย สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)  
!!!!!ประกาศชี้แจง!!!! เงินรายเดือนที่ยังไม่เข้า  
ประกาศ เลื่อนส่งสัญญาสำหรับผู้กู้ กรอ.  
กำหนดการส่งสัญญาและลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2555  
+ประกาศ+ นักศึกษาที่มีรายชื่อรายใหม่(เพิ่มเติม)ติดต่อที่ห้องงานทุนฯด่วน!!!  
ขั้นตอนการทำสัญญาและหนังสือขอความอนุเคราะห์นายอำเภอ สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2555  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า(ที่ย้ายสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2555  
กำหนดวันลงนามแบบยืนยันฯ ผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่2,3,4,5  
ขั้นตอนการลงระบบe-Studentloan สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5  
++ประกาศ++ รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ กยศ. ปี 2555 เรียบร้อยแล้ว เฉพาะรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่มีสิทธิสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555  
++ประกาศ++ กำหนดวันประชุมผู้กู้ยืมรายเก่า(ต่อเนื่อง) ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (ทุกคณะ)  
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตร  
++..ประกาศ..++ รายชื่อเพิ่มเติมและกำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 1/2555 (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบกรอกประวัติที่ประสงค์จะขอกู้เงิน กยศ. ประจำปี 2555  
*-ประกาศ-* ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2555  
แจ้งข่าว เงินค่าครองชีพประจำปีการศึกษา 2555  
++ประกาศ++ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
ประกาศ!!! ยกเลิกวันลงนามแบบยืนยัน (24-30 เม.ย. และ 1-2 พ.ค.55)  
ประกาศ...! รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา ปีการศึกษา 2554 (รอบ 3)  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2555 update  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 3/2554 (เฉพาะภาคกศ.ปช.)  
ประกาศด่วนที่สุด!!!  
ประกาศ..! รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบ 2)  
ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน กยศ.ประจำปี 2554 (เฉพาะนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย)  
ประกาศ...! รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ที่มีสัญญาต้องแก้ไข ประจำปีการศึกษา 2554 ++ด่วน++  
*ประกาศ*รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มาลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียน2/2554  
**ประกาศ**รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่2/2554  
กำหนดการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 2/2554 นักศึกษากองทุน กยศ. (ทุกชั้นปี) (ท้งภาคปกติและภาคกศ.ปช.)  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2/2554 (เฉพาะภาคกศ.ปช.)  
**ประกาศ**ผู้กู้ยืมรายใหม่เพิ่มเติม(รอบ2)ให้กรอกข้อมูลแบบยืนยันเทอม2/25554  
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ (คณะวิทยาการจัดการ) ให้มาติดต่องานทุนและแนะแนวด่วนที่สุด  
**ประกาศ**นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรายงานตัวที่ห้องงานทุนฯ ด่วนที่สุด  
ประกาศแจ้งรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2554  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2/2554 (เฉพาะภาคกศ.ปช.)  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. สำหรับผู้กู้รายใหม่เพิ่มเติม (รอบ 2)  
ประกาศตัดสิทธิ์นักศึกษาที่ไม่มาทำสัญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  
ประกาศ...! นักศึกษาที่มีรายชื่อให้มาติดต่องานทุนและแนะแนว ด่วน...  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบคำขอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 (คณะครุศาสตร์) update  
ประกาศเพิ่มเติมนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อแบบคำขอกู้ยืมเงิน การศึกษา 2/2554  
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อแบบคำขอกู้ยืมเงิน การศึกษา 2/2554  
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรายและวงเงินเพิ่มเติม ปีการศึกษา2554  
ประกาศ...! รายชื่อนักศึกษาแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2554 ++...ด่วน...++  
ประกาศ !!! สำหรับ นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มียอดค้างชำระภาคเรียนที่ 1/2554  
ด่วน!!!แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ที่จะส่งแบบยืนยันขอกู้ในภาคเรียนที่ 2/2554  
ปฏิทินการบริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เฉพาะภาค ปกติ เท่านั้น  
รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีสิทธิกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2/2554  
รายชื่อนักศึกษาที่แก้ไขสัญญาและแบบยินยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ เนื่องจากยังมียอดค้างชำระ  
ติดตามนักศึกษากลุ่มแก้ไขสัญญาสำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา ) ปีการศึกษา 1 / 2554  
ติดตามนักศึกษาที่ไม่ได้ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพล่าช้าเกินกำหนด (รอบสุดท้าย) ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2554  
รายชื่อนักศึกษากลุ่มตกค้างการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพประจำปีการศึกษา 2554 (รอบสุดท้าย)  
นักศึกษาที่มีรายชื่อกลุ่มหยุดกู้ให้มาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2554  
ประกาศรายชื่อนักศึกษากลุ่มกู้เกินหลักสูตร  
นักศึกษาที่มีประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๔ ( รอบ ๒ )  
นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ติดต่อที่งานทุนและแนะแนวด่วน  
ประกาศผู้กู้รายเก่า (ย้ายสถานศึกษา) และ(ไม่ย้ายสถานศึกษา) ที่ประสงค์ขอกู้รอบ 2  
ส่งสัญญาสำหรับนักศึกษารายใหม่ รายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)รอบตกค้าง  
รายชื่อนักศึกษาที่เปิดบัญชีอิสลามแห่งประเทศที่ยังไม่ได้ลงนามในแบบยืนยัน  
ประกาศสำหรับผู้รายใหม่และรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศผู้รายใหม่และรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)รับสมุดบัญชีกรุงไทย  
ประกาศ..! นักศึกษาที่เปิดบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย...  
ประกาศกำหนดการเปิดบัญชีกรุงไทยสำหรับผู้กู้รายเก่า (ย้ายสถานศึกษา) และผู้กู้รายใหม่  
ขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2554  
ประกาศติดตามนักศึกษากลุ่มตกค้างลงนามแบบยืนยันของผู้กู้รายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา) ปีการศึกษา 1/2554  
เรื่อง นักศึกษาที่มีสิทธิรับเช็คค่าเล่าเรียนเฉพาะงวดที่ 37 ภาคเรียนที่ 1 / 2553  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.)เฉพาะผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา )2554  
กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งภาคปกติและภาคกศ.ปช.  
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ที่จะทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80  
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษากลุ่มหยุดกู้  
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตร  
ประชุมชี้แจงระบบการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งภาคปกติ และกศ.ปช.  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  
ประกาศเลื่อนเวลาสัมภาษณ์นักศึกษารายใหม่  
ประกาศด่วน!!! สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่  
กำหนดการในการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน  
ประกาศส่งแบบยืนยันคำขอกู้ รอบ 2 (รอบสุดท้าย) (เฉพาะกลุ่มล่าช้า)  
** ดาวน์โหลด** แบบคำร้องขอส่งเอกสารล่าช้า  
**ดาวน์โหลด** เอกสารขอกู้ยืมทุนกยศ. ประจำปีการศึกษา 2554  
กำหนดวันประชุมสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า (ที่ย้ายสถานศึกษามาจากที่อื่น) และผู้กู้ยืมรายใหม่  
กำหนดการลงนามแบบยืนยันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์  
ประกาศ!!! สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดสะสมเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80  
กำหนดการลงนามแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1/2554 สำหรับผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา  
สำหรับนักศึกษาที่จะส่งแบบยืนยันให้ปฏิบัติดังนี้  
กำหนดวันส่งแบบยืนยันขอกู้ยืม กองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา  
การขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2554 สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา  
ประกาศ นักศึกษาทุน กยศ. เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องลงนามแบบยืนยันใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2553  
ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีสัญญาแก้ไข (กลุ่มตกค้าง) ประจำปีการศึกษา 2552  
กำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า เฉพาะภาคกศ.ปช. ประจำภาคเรียนที่ 3/2553  
รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ที่มีสัญญาต้องแก้ไข ประจำปีการศึกษา 2553  
ประกาศ ด่วน ขยายวันเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ กลุ่มตกค้าง (รอบสุดท้าย)  
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงนามแบบยินยัน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เฉพาะคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รายเก่าเท่านั้น)  
การโอนจ่ายเงินค่าครองชีพกองทุนเงินให้กุ้ยิมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553  
ขยายระยะเวลาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนทั่ 2/2553  
นักศึกษากองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่องานทุนด่วนที่สุด  
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
แนวปฏิบัติของนักศึกษาผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาได้  
ยกเลิก ประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่สามารถทำสัญญาได้  
ดาวน์โหลด!!! หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน  
กำหนดวันส่งสัญญากู้ยืม สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ที่ย้ายสถานศึกษามาจากที่อื่น (เฉพาะภาคปกติ)  
เปลี่ยนแปลงวันเข้าประชุม สำหรับผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา  
ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) เข้าประชุม (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่สามารถทำสัญญากู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2553 เท่านั้น)  
ขยายระยะเวลาให้เฉพาะผู้กู้รายใหม่ (ตกค้าง) ที่ยังไม่ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553  
ประกาศแจ้งนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ ไม่ส่งสัญญาตามกำหนด  
กำหนดวันลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่มีรายชื่อแก้ไขสัญญากู้ยืม ให้ติดต่อห้องงานทุน โดยด่วน  
ข่าวประกาศ สำหรับผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ย้ายสถานศึกษามาจากที่อื่น  
กำหนดวันส่งสัญญากู้ยืมรายใหม่ ทั้งภาคปกติและกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2553  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2553  
***ด่วน*** รายชื่อนักศึกษาสมุดบัญชีกรุงศรีฯ ถูกปิด (ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้) !!!  
ประกาศ ด่วนที่สุด !!! ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ย้ายสถาสนศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมปี 53 เข้าตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม ในระบบ e-studentloan  
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่า (กลุ่มตกค้าง) ยังไม่ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2553  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่แก้ไขข้อมูลในระบบ e-studentloan เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ติดต่อห้องงานทุน  
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งสัญญาเฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ได้รับอนุมัติ) ปีการศึกษา 2553  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ปรกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับอนุมัติการกู้ยืมทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
กำหนดวันสัมภาษณ์ ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ขยายระยะเวลาเปิดระบบ e-studentloan เฉพาะผู้กู้รายเก่า(ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา) กลุ่มตกค้างลงนาม ภาคเรียนที่ 1/2553  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) ทั้งภาคปกติและภาคกศ.ปช. ปีการศึกษา 2553  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช.ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
การสมัครขอรับทุนการศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2553  
การสมัครขอรับทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2553  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ทั้งภาคปกติและภาคกศ.ปช. ปีการศึกษา 2553  
ประกาศ เรื่องรายชิ่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2553  
การส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ปี 2553 สำหรับผู้กู้ยืม ที่ต้องกลับไปแก้ไขเอกสาร  
ประกาศ ปฏิทิน กยศ.สำหรับผู้กู้รายเก่า (ย้ายสถานศึกษา) และผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)  
**ด่วน** เปิดรับเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2552 งวดที่ 2 - 22 สำหรับนักศึกษาตกค้าง  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา+แบบยืนยันการลงทะเบียน ^ ^ ด่วนที่สุด! (สาเหตุทำให้เงินไม่เข้า)  
รายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้กู้ยืมที่แก้ไขสัญญาและแบบยืนยัน ^ ^  
ประกาศแบบคำขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2553 สำหรับผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน)  
ประกาศแบบคำขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2553 สำหรับผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ เรื่องการประชุมชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  
นักศึกษากองทุนกู้ยืมกยศ. ภาคปกติที่ลงเรียนภาคฤดูร้อน ปี2552 (แวะด่วน)  
แจ้งข่าว!! กระดานถามตอบมีปัญหาเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบคำถามไม่ได้นะค๊า (ด่วนที่สุด)  
^^นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี 2552 (ด่วนที่สุด)^^  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 และ 5 ประสงค์ที่จะขอกู้ยืม รายใหม่ (ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน)  
ปฏิทินการบริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ที่ย้ายสถานศึกษามาจากที่อื่น และผู้กู้รายใหม่ หรือ ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. (ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน)  
ปฏิทินการให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  
รายงานผู้กู้ยืมทุนกยศ.ที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ประจำงวดที่ 17 - 21 (ภาคเรียนที่ 1/2552)  
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام