ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวการเงิน กยศ.

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562(เพิ่มเติม) ทุนกู้ยืมฯลักษณะที่ 2 งวดที่ 2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม,ได้รับยกเว้นค่าเทอม และนักศึษาที่ลาออก ที่มหาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1-8 (ลักษณะที่ 2)ง  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษา 1/2562 งวดที่ 8-10  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่ 2) ที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษา 1/2562 (ลักษณะที่ 1 งวดที่1-7) (ลักษณะที่ 2งว  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1) และ(ลักษณะที่2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ประจำปีการศึกษา 2/2561 งวดที่ 1,3-4,6-8  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่1)และ (ลักษณะที่ 2) ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 6-9) (ลักษณะที่ 2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) ที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคกาศึกษา 2/2561 (งวดที่ 1-5)  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ประจำภาคการศึกษา 1/2561 ทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 10-12 ,ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6)  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืม (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่ 2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาและลดหนี้ให้นักศึกษาที่ลาออก ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 7-9) (ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3-5)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (ลักษณะที่1 งวดที่ 10-12)และ(ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและได้รับยกเว้นค่าเทอม ที่มหาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1)และ(ลักษณะที่2)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและได้รับยกเว้นค่าเทอม ที่มหาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่1)และ(ลักษณะที่2) ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคกาศึกษา 1/2561 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่1)ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (งวดที่ 1-4)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาโควต้าพิเศษ,ลาพักการศึกษาและลาออกแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ทุนกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุน กรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 กยศ.งวดที่ 3-12 กรอ.2-6(เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุนกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 งวดที่ 1-2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ปะจำภาคการศึกษา 1/2560 งวดที่ 22-23 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ..ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 งวดที่ 24-27 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 งวดที่ 22-23(เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ปะจำภาคการศึกษา 1/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษา ทุน กยศ.และทุนกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาทุนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษาโควต้าพิเศษ และลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่1/2560  
รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุน กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาทุนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษา ทุนกยศ.และทุนกรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาทุนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำปีการศึกษา 1/2560 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และกรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาทุนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุนกรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาทุนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 งวดที่ 1-2  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ที่มหาวิทยาลัยโอนเงินคืนให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมแล้ว ภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำงวดที่ 15  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ในระบบกองทุนให้นักศึกษาโควต้าพิเศษ ได้รับยกเว้นค่าเทอม,ลาพักการศึกษา และลาออก ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าเทอมคืนนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 กยศ.งวดที่ 6 กรอ.งวดที่ 2  
รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุน กรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 กยศ.งวดที่ 15-16 กรอ.งวดที่ 5  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557งวดที่ 13 และ 2/2559 งวดที่ 2-14  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษาแล้ว ประจำงวดที่ 25  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 งวดที่ 5  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และกรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 งวดที่ 1-4  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 งวดที่ 25  
รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าเทอมที่ทางมหาวิทยาลัยโอนเงินคืนให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคเรียนที่ 1/2559 งวดที่10,23-24  
รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ให้กับนักศึกษาเทอม 1/2559 ทุน กยศ.งวดที่ 10-22 และทุนกรองวดที่ 1-5  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษา ทุนกยศ. เทอม 1/2559 ที่ธนาคารโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว งวดที่ 19-24  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินสำรองเงินจ่ายค่าเทอม และรายชื่อนักศึกษาที่ลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และ ทุนกรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ภาคเรียนที่ 1/2559 กยศ.งวดที่ 16-18 กรอ.งวดที่ 4-5  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้คืนเงินที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ในระบบกยศ.ให้กับนักศึกษาโควตาพิเศษ เทอม 1/2559  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และ ทุนกรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ภาคเรียนที่ 1/2559 กยศ.งวดที่ 11-15 กรอ.งวดที่2-3  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่1/2559 ทุน กยศ.งวดที่ 10 และทุนกรอ.งวดที่ 1  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 งวด 6-9  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 งวดที่1-5  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่มหาลัยได้คืนเงินสำรองจ่ายค่าเทอม และรายชื่อนักศึกษาที่มหาลัยลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2/2558  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาลัยแล้ว ปีการศึกษาที่ 3/2558  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาลัยแล้วประจำภาคการศึกษาที่ 2-3/2558  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินสำรองเงินจ่ายค่าเทอม และรายชื่อนักศึกษาที่ลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินให้แล้วประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินสำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินให้แล้วประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินให้แล้วประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารโอนเงินให้แล้วประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  
ประกาศรายชื่อนักศักษาที่โอนเงินคืนค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่1/2558  
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินที่สำรองจ่าย ประจำปีการศึกษา1/2558  
รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินที่สำรองจ่าย ประจำปีการศึกษา1/2558  
รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินที่สำรองจ่าย ประจำปีการศึกษา1/2558  
รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินที่สำรองจ่าย ประจำปีการศึกษา 2557  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืน กยศ. ในภาคเรียนที่ 1/2556 (กลุ่มแก้ไขสัญญา) , กยศ. และ กรอ. 1/2557  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ทุน กยศ. งวดที่ 32-34 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ทุน กยศ. งวดที่ 5-17 และทุน กรอ. งวดที่ 6-9  
รายชื่อนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกป่า  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/54 ง.52 ภาคเรียนที่ 1/56 ง.28-31 ภาคเรียนที่ 2/56 ง.27 ภาคเรียนที่ 3/56 ง.9 ภาคเรียนที่ 1/57 ง. 3 และ กรอ. ประจำ  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1-6 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 9  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-20 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 27  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 งวดที่ 1  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 16-17 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 งวดที่ 3  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 16-25 (เพิ่มเติม) และ งวดที่ 28-31  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 งวดที่ 52  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 27  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 งวดที่ 1-2  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินคืน กองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 งวดที่ 31-32 (รอบ 3)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินคืนกองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 3-9,11,13-15 (รอบ 3) และงวดที่ 18-21 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 19-20,22 (รอบ 3) และงวดที่ 23-25 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืนยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/56 งวดที่ 8 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 งวดที่ 31-32 (รอบ 2) , ภาคเรียนที่ 1/56 งวดที่ 19-25 และ ภาคเรียนที่ 3/56 งวดที่ 1-6  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 18-22  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืนกองทุนฯ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 8 และ ภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 งวดที่ 32 , ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 19-20,22 ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 11 , 13-15  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-2 .10 .12 (รอบ 2) งวดที่ 3-9  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 18 , งวดที่ 21 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนค่าเล่าเรียน เฉพาะกลุ่มที่สำรองจ่ายไปก่อน  
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถเบิกเงินคืนได้ กองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 8-17  
ประกาศ เปลี่ยนกำหนดการณ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. (กลุ่มแก้ไขสัญญา) ปีการศึกษา 2551-2555 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 8-15 (รอบ 3) งวดที่ 16-17 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 6-7 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/56 กยศ. งวดที่ 1-17 และ กรอ. งวดที่ 1-7  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2555 งวดที่ 1 (รอบ 3) และ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-5 (รอบ 3) , งวดที่ 6-7  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-7 (รอบ 3) งวดที่ 8-15 (รอบ 2) และงวดที่ 16-17  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเรียน กยศ. (กลุ่มแก้ไขสัญญา) ประจำปีการศึกษา 2551 - 2555  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-15  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/56 งวดที่ 1-5 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-7 (รอบ 2) และ งวดที่ 8-15  
รายชื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 กยศ. งวดที่ 1-7 และ กรอ. งวดที่ 1-5  
รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 7 เพิ่มเติม  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 งวดที่ 46-48 (รอบ 3)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2555 กยศ. งวดที่ 1-2 (รอบ 2) และ กรอ. งวดที่ 1 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 กยศ. งวดที่ 1-7 และ กรอ. งวดที่ 1-5  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2555 งวดที่ 1-5 (รอบที่ 3) , ภาคเรียนที่ 3/2555 งวดที่ 1  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2554 งวดที่ 46-48 (รอบ 2) ภาคเรียนที่ 3/2555 งวดที่ 1-2  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/54 งวดที่ 46-48 ภาคเรียนที่ 1/55 งวดที่ 13-25 กรอ. งวดที่ 2-5 และภาคเรียนที่ 2/55 กยศ. งวดที่ 1-6 กรอ. งวดที่ 1-5  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน 1/55 กยศ. งวดที่ 1-25 กรอ. งวดที่ 1-5 และ 2/55 กยศ. งวดที่ 1-6 กรอ. งวดที่ 1-5  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2554 งวดที่ 46-48  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. งวดที่ 1-12 (รอบ 3) และ กรอ. งวดที่ 1 (รอบ 3)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ.  
รายชื่อนักศึกษา กยศ และ กรอ.ที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. 1/2555 งวดที่ 10-25 , 2/2555 งวดที่ 1-5 และ กรอ.1/2555 งวดที่ 1-5  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน กยศ.และ กรอ. งวดที่ 1-9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 งวดที่ 1 (เฉพาะ กรอ.)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 งวดที่ 10-12 และ งวดที่ 1-9(ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร)  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน งวดที่1-9 ภาคเรียนที่ 1/2555  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 งวดที่ 4-9  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 งวดที่ 1-3  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2554 งวดที่ 2-4  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 งวดที่ 38-45 (รอบสุดท้าย)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 งวดที่ 1-14  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 งวดที่ 42-45  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 งวดที่ 38  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ประจำปีการศึกษา2551-2553 รอบสุดท้าย  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ประจำงวดที่ 2-34 (รอบสุดท้าย)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน (กลุ่มแก้ไขสัญญา) ประจำปีการศึกษา2551-2553  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ประจำงวดที่ 26-34 และงวดที่ 9-24 (ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน และกำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ประจำงวดที่ 23-24 และงวดที่ 9-19 (ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2554 ประจำงวดที่ 9-19  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 2/53 (กลุ่มแก้ไขสัญญา) งวดที่ 24-25  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 2/52 (กลุ่มแก้ไขสัญญา) งวดที่ 39  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/52 (กลุ่มแก้ไขสัญญา) งวดที่ 51  
รายชื่อนักศึกษาที่งานทุนฯโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว ประจำภาคเรียนที่ 1/2552  
ประกาศ...! รายชื่อนักศึกษาที่บัญชีปิด +++ด่วน+++  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2554 ประจำงวดที่ 1-6  
ประกาศ...! รายชื่อนักศึกษาที่สมุดบัญชีปิด ++ ด่วน!!! ++  
รายชื่อนักศึกษาที่งานทุนฯจะโอนเงินค่าลงทะเบียนเทอม1/53  
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเอกสารเบิกเงินคืนมีจุดต้องแก้ไข **ด่วน**  
**ประกาศ** รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2552 งวดที่ 39 - 47 ครั้งที่ 1  
**ประกาศ** รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2552 งวดที่ 2 - 38  
**ประกาศ** รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืนงวดที่ 47 - 52 ครั้งที่ 1  
**ประกาศ** รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืนรอบที่ 32-42 (รอบสุดท้าย)  
*ประกาศ* รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2553 (งวดที่ 41-43) รอบที่ 1 และ 2  
*ประกาศ* รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2553 (งวดที่ 37) ครั้งที่ 1-2  
*ประกาศ* รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2553 (งวดที่ 17-40) ครั้งที่ 1  
รายชื่อนักศึกษา "รอธนาคารโอนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย" ^ ^  
**ด่วน!!!** รายชื่อนักศึกษาสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ ถูกปิด (ประกาศแจ้งรอบสุดท้าย) ^ ^  
***โอนเงินแล้วค๊า*** รายชื่อนักศึกษาเงินค่าเล่าเรียนจะเข้าบัญชี วันที่ 16 ก.ค.53 ^ ^  
**งวดที่ 24** รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน (ภาคเรียนที่ 1/52)  
รายงานการโอนเงินค่าเทอมมายังมหาวิทยาลัย ของกลุ่มแก้ไขสัญญาหรือแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน ชุดที่ 5 - 6  
รายชื่อนักศึกษาที่งานทุนฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนได้ (กลุ่มยื่นบัญชีกรุงไทย) ^^  
แจ้งข่าวดีค๊า ยื่นเอกสารเบิกคืนปั๊บ ทำเบิกให้ทันที (เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2552 เท่านั้น)  
รายชื่อผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืน ภาคเรียนที่ 2/2552 งวดที่ 1 - 3 (ทำเบิกให้ทันที โดยไม่รอนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเอกสาร)  
รายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2552  
กำหนดวันยื่นเอกสารเบิกเงินคืนของนักศึกษาที่มีรายชื่อในงวดที่ 22 ภาคเรียนที่ 1/2552  
รายชื่อนักศึกษารับเช็คค่าเล่าเรียนคืน ภาคเรียนที่ 1-2/2551 (รอบสุดท้าย)  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารกรุงศรีฯ ด่วน! บัดนี้ - 8 ม.ค.53 นี้เท่านั้น  
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ (เพิ่มเติม)  
รายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2552 งวดที่ 15 - 21  
รายชื่อผู้กู้ยืมทุนกยศ.ที่ธนาคารโอนค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2552 งวดที่ 22  
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้  
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีจากเดิมกรุงไทย มาเป็น กรุงศรี สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารงวดที่ 15-21 เท่านั้น  
รายชื่อผู้กู้ยืมทุนกยศ.ที่มีสิทธิยื่นเอกสารเบิกเงินคืน งวดที่ 1 - 8 (ภาคเรียนที่ 2/2551) รอบสุดท้าย  
เบิกเงินคืนทำอย่างไรดี ?  
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام