ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

 

อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล "เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ" ขออภัยในความไม่สะดวก

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนและแนะแนว (อาคาร 34 ชั้น 2)
หมายเลขโทรศัพท์ 044 009 009 ต่อ 3426, 3427

 

 

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

*********************************************************************************************

(อ้างอิงฐานข้อมูลเดิมสำหรับผู้ดูแลระบบ)

    *** ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ในระบบ e-Studentloan

    *** ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan

    *** ขั้นตอนการจัดทำสัญญา

 

  ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 

 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
 3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
 4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
 5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

  การลงนามค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน  

          ให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสำนักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน

 1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 2. หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
 3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
  (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 3. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
 6. ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 7. ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก้ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก้ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
  บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน

เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ

 1. ต้องไม่ทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินก้ยืมที่ได้รับ
 2. กรณีที่ต้อการแก้ไขแห่งใดในสัญญา สามารถทำได้โดยกลับเข้าสู่ระบบ e-Studentloan และสั่งพิมพ์ใหม่ตามขั้นตอนในการขอกู้ยืมข้างต้น
 3. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือรายได้ อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
 4. ผู้กู้ยืมผู้ค้ำประกันผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 5. ผู้กู้ยืมผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ทั้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองสําเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ในกรณีที่ผ้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว
 6. เอกสารสัญญาจัดทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยผู้กู้ยืมต้องจัดเก็บสัญญาก้ยืมคู่ฉบับไว้กับตนเองจนกว่าจะชำระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
 7. ผู้กู้ยืมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง แม้ว่าในภายหลังจะบอกเลิกสัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
 8. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ได้ทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 203) อันได้แก่
      - การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
      - การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลำเนา
      - การย้ายสถานศึกษา
      - การสำเร็จการศึกษา
      - การเลิกการศึกษา
  หากผู้กู้ยืม ไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบัน และไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ยืมได้สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام