ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวทุน กยศ.


ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินต่าง ๆ ตามระเบียบของกองทุนฯนั้น มีนักศึกษาที่ดำเนินการทำบันทึกขออนุญาตดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ในการนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 หากนักศึกษาท่านใดไม่มาดำเนินการตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะกู้ยืมต่อไป

 

(((คลิกเพื่ออ่านประกาศ)))

(((((รายชื่อนักศึกษากลุ่มขอปฐมนิเทศก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562))))

((((รายชื่อนักศึกษากลุ่มขอปฐมนิเทศหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2562))))

((((รายชื่อนักศึกษากลุ่มขอส่งเอกสารแบบคำขอกู้ล่าช้า))))

((((รายชื่อนักศึกษากลุ่มขอลงนามฯล่าช้า))))

 

 

***หมายเหตุ***

     ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อมาดำเนินการให้แล้วเสร็จดังนี้

     1.ใบลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2562 พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ   จำนวน 1 ฉบับ

     2.ผลการเรียนเเฉลี่ยตลอดการศึกษา/ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)   จำนวน 1 ฉบับ

     3.ชั่วโมงจิตอาสา 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงต้องครบเท่านั้น)   จำนวน 1 ฉบับ

     4.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 2 ฉบับ

     5.สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ ให้เตรียมแบบคำขอกู้ยืมฯพร้อมหนังสือรับรองรายได้ มาส่ง


อ่าน 2,772 ครั้งงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام