ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator) หรือที่เรียก ชื่อย่อว่า UBI เป็นการพยายามของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะสร้างให้เกิดกลไกหลัก ในมหาวิทยาลัย ในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU-UBI) จึงพร้อมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนแทนคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ในรูปแบบของ Start-up Company ที่อาจเกิดจากภาพรวมตัวจัดตั้งโดย นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรืออาจเกิดจากทางภาคเอกชนที่เห็นศักยภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทางคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น จึงเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ เนื่องจากการ Start-up Company มีต้นทุนในการดำเนินงานครั้งแรกที่ค่อนข้างสูงในการจัดการตั้งบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการตลาด NRRU-UBI จึงทำหน้าที่บ่มเพาะบริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว การบ่มเพาะโดย NRRU-UBI จะใช้ความพร้อมด้านวิชาการและอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นตัวเกื้อหนุนโดยสำคัญ และเมื่อบริษัทใหม่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจแล้วก็พร้อมที่จะออกจาก NRRU-UBI เพื่อดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยตนเอง และเติบโตไปจนส่งผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า NRRU-UBI เป็นกลไก และพลังขับเคลื่อนสู่ธุรกิจฐานความรู้ที่สำคัญยิ่งของจังหวัดนครราชสีมา และประเทศไทย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com