ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แบบฟอร์มเอกสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มเอกสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com