ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
     
“ ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราช ยอดเยี่ยมคว้ารางวัลที่ 1 ของประเทศ ประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ”
โครงการประกวดผลงานประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์
สนามแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาิวทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47
UBI (University Business Incubators) หรือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลก ธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com