ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สนามแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาิวทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47
วันที่แก้ไข : 27:11:2014 | อัพโหลดโดย : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 

   UBI (University Business Incubators) หรือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลก ธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
 
 Inspire ผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสูภาควิสาหกิจ
 
Teach ให้คำปรึกษาและข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้า ในใจฐานะผู้ประกอบการ
 
Connect  ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
Create   ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ
 

       การคิดค้นและวิจัยทำให้เกิดแนวคิดใหม่และวิทยากรใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญ หนึ่งที่ผลักดันในประเทศพัฒนาอย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติจึงถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศงานวิจัยและการค้นพบอันทรงคุณค่าเหล่านี้เปรียบได้กับ “เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา” ในความเป็นจริงพบว่าในประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญากระจายทั่วไป ทว่าขาดการดูแลและเพาะบ่มให้เมล็ดพันธุ์นั้นงอกงาม บ้างถูกมัดรวมเก็บไว้บนหิ้งและถูกทิ้งอยู่แรมปี บ้างถูกทิ้งใหเคว้งคว้างกลางสายลมแห่งกฎเกณฑ์ หรือบ้างก็ถูกสายลมหอบไปงอกงาม ณ ถิ่นอื่น จนทำให้แผ่นดินไทยขาดต้นกล้าทางปัญญาที่แข็งแรงพร้อมเติบโต
       UBI จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพาะบ่มนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่วิสาหกิจไทยในขณะที่พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและประกอบการจากภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com