ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
“ ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราช ยอดเยี่ยมคว้ารางวัลที่ 1 ของประเทศ ประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ”
วันที่แก้ไข : 19:02:2015 | อัพโหลดโดย : admin
 
 

“ ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราช ยอดเยี่ยมคว้ารางวัลที่ 1 ของประเทศ ประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ”

 

          โครงการประกวดผลงานประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่ออนุรักษ์ผลงานประติมากรรมให้ดำรงอยู่คู่วัฒนธรรมของชนชาติไทย เป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเวทีการแข่งขันในบรรดาช่างฝีมือ และศิลปิน รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้และตื่นตัวในผลงานศิลปะ และรับรู้ในคุณค่าที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยมีรูปแบบการประกวด ดังนี้ 1.พระพุทธรูป ประเภทสร้างสรรค์ใหม่(ร่วมสมัย) 2.พระพุทธรูป ประเภทประเพณี 3.พระพิฆเนศวร ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็นประเภท นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

          ผลการตัดสิน “พระพิฆเนศวร” ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ นายพฤกษ์ โตหมื่นไวย อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-------------------------
ประเภทนิสิต นักศึกษา

          นายไทยคม มีบุญ นักศึกษาเอกประติมากรรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-----------------------
และนักศึกษาเอกประติมากรรมอีกสองคน ได้รับรางวัลชมเชยรับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายวุฒินันท์ ดิษฐ์ภักดี และนายวิทวัส กองโคกกรวด

----------------
          ส่วนประเภทพระพุทธรูปแบบไทยพระเพณี ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 , 2 ไม่มีผู้ใดได้รับการพิจารณารางวัล รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 นายพฤกษ์ โตหมื่นไวย อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

---------------------------

          ประเภท นิสิต นักศึกษา ชนะเลิศลำดับที่ 3 นายสมชาย ใจเย็น นักศึกษาเอกประติมากรรม ชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด เข้ารับรางวัลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

          ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการท

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com