ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557
วันที่แก้ไข : 21-11-2014 15:27:58 | อัพโหลดโดย : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 

ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ครบวาระลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตราในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธ๊การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ประกอบกับข้อ 2.2 ของประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถทักท้วงและขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  
ณ ศูนย์ประสานงานการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com