ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่แก้ไข : 09-02-2015 14:06:45 | อัพโหลดโดย : admin
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

...................................................

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

          ๑. นายกิตติธัช  วัชรธีรพงษ
          ๒. นายธวัชชัย  ฤทธิกัน
          ๓. นายพัฒนะ  แฉ่งสูงเนิน

          ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

                                                                                           

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล)
                                                            รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน
                                                                รักษาราชการแทนอธิการบดี

 ที่ ๕๘๕/๒๕๕๗

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com