กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และแนวทางการจัดทำรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 10/2561

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2561 เพื่อแจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  จดหมายข่าวกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย รายงานสรุปการผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2562 โดยกองพัฒนานักศึกษา…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 9/2561

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา การดำเนินโครงการ”กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษากลุ่มแกนนำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสภาบันอุดมศึกษา” ปีงบประมาณ 2561 รายงานผลและการดำเนินกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561 การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีระเบียบวาระในการประชุม ประกอบด้วย คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 10584/2561 เรื่องให้บุคลากรไปราชการ…

Read More

สำนักงานอธิการบดี MOU พัฒนาระบบให้บริการสถานที่และห้องประชุม ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพิเศษ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว…

Read More

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ และกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแจ้ง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 การสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง การจัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562      

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแจ้ง การสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเนื่องจากครบวาระ การเลื่อนกำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลและการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา จดหมายข่าวกองวิเทศสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์กองกลาง  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี   

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม2สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และวิทยากร ดร.จริญญา สายหยุด…

Read More