ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อหารือกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “ราชภัฏโคราง มหาสงกรานต์ย้อนยุค”  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 สำนักงานอธิการบดี และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร แจ้ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561 รายงานผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำเสนอเพื่อพิจารณา คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561…

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ติดตามการดำเนินงานของแต่ละ CoP เพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารหน่วยงาน และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

Read More

โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับคณะ/สำนัก/สถาบัน จัดโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017ณ เรือนโคราช โดย ท่านอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show &…

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อหารือ การจัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 :NRRU Show & Share 2017 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น” เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำคำกล่าวรายงาน กำกับให้เป็นไปตามลำดับพิธีการ…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2560 (กองนโยบายและแผน ) ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดประชุมใหญ่สามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่…

Read More

ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี…

Read More

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน และนำข้อเสนอะแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาใช้ในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี

Read More