โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม2สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และวิทยากร ดร.จริญญา สายหยุด…

Read More

NRRU ต้อนรับราชพฤกษ์ช่อใหม่ ทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญ ปี 61

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ…

Read More

ประชุม กบ. สนอ. ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแจ้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ การจัดโครงการ “ราชภัฏโคราชน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับกองสำนักงานอธิการบดี รายงานผลและการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา…

Read More

ประชุม กบ. สนอ. ครั้งที่ 4/2561

       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดีประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแจ้งปฏิทินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2560 สรุปผลการประชุม กบ.มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561 และครั้งที่ 6/2561…

Read More

Toastmaster Club ราชภัฏโคราช รับมอบรางวัล Corporate Recognition Award

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Toastmasters…

Read More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 สำนักงานอธิการบดีได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี  

Read More

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่  วันที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 โดยนางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวฺุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 9.02.18

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อหารือกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “ราชภัฏโคราง มหาสงกรานต์ย้อนยุค”  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 สำนักงานอธิการบดี และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร แจ้ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561 รายงานผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำเสนอเพื่อพิจารณา คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561…

Read More