แจ้งผู้ใช้ระบบทุกท่าน  ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยจะทำการปิดระบบในวันศุกที่ 6 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ