คำชี้แจง: ด้วยแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557 – 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าและธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กำหนดให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 – 2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้ท่านโปรดกรอกข้อมูลในเอกสารชุดนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือ


(คู่มือการใช้งานระบบฯ)