หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 


Read   
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561  
166
กำหนดการสอบแก้ M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 ภาคกศ.ปช.  
117
กำหนดการรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ รอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 21 กันยายน 2561  
132
ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
144
ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อนุมัติเพิ่มเติม 14/9/61)  
159
แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 4 กันยายน 2561  
217
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560  
142
แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
825
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560  
177
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560  
492

รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

คู่มือการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน  

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561  

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่นที่ 22) ประจำปีการศึกษา 2561  

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559  

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21  

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739