หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 


Read   
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560  
38
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560  
122
แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
98
สอบแก้ M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 เทอม1/2560  
14
ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2560  
38
กำหนดการสอบ Placement Test ภาคการศึกษาที่ 2/2560  
20
สอบแก้ M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 ภาคปกติ เทอม1/2560  
19
แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
170
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
34
กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
78

คู่มือการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559  

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21  

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739