หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา


สำนักส่งเสริมวิชาการจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ฝ่าย คือ
      1. ฝ่ายเลขานุการ
      2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
      3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
      4. ฝ่ายหอสมุด
      5. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
      6. ฝ่ายเอกสารตำรา

ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ มีดังนี้
      1. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
      2. นายวิวัฒน์ วัชรหิรัญ
      3. ผศ.คมกฤช ตรีสินธุรส

เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักส่งเสริมวิชาการมีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน คือ
      1. ฝ่ายเลขานุการ
      2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
      3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

ใน ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานรูปแบบใหม่ โดยจัดให้มีรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปแทนวิชาพื้นฐานและ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนี้
ปี พ.ศ. 2544 มีการเพิ่มฝ่ายการศึกษาทั่วไป และแยกฝ่ายทะเบียนและวัดผลออกเป็นฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและฝ่ายประมวลผล
ปี พ.ศ. 2546 เพิ่มฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาการขึ้น เพื่อดูแลงานด้านศูนย์บริการการศึกษาและการประกันคุณภาพของสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการจึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้
      1. ฝ่ายเลขานุการ
      2. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
      3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
      4. ฝ่ายประมวลผล
      5. ฝ่ายวิชาการศึกษาทั่วไป
      6. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส      ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 มิถุนายน 2538    ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2542
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส      ดำรงตำแหน่งวันที่ 18 มิถุนายน 2542    ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2546
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สังข์ศรี           ดำรงตำแหน่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2546  ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
      4. นายยศพร การงาน                                ดำรงตำแหน่งวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
​      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย  ดำรงตำแหน่งวันที่ 18 กันยายน 2560   ถึงปัจจุบัน

วัน ที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 สำนักส่งเสริมวิชาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักงานผู้อำนวยการ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการตั้งโครงสร้างภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น การแบ่งส่วนราชการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงแบ่งออกได้ ดังนี้
      1. สำนักงานผู้อำนวยการ
      2. กลุ่มงานทะเบียน
      3. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สถานที่ตั้งของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9.01.10 และชั้น 5 ห้อง 9.05.09-9.05.11

...

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739