หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 แบบฟอร์มคำร้องและขั้นตอนการปฏิบัติ


แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

    -  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุติ ประจำปีการศึกษา 2561 

แบบขอรับบริการตรวจข้อสอบ 

     - แบบฟอร์มขอรับบริการการตรวจข้อสอบ

คำอธิบายขั้นตอนคำร้อง

   ขั้นตอนการดำเนินการคำร้องต่างๆ  [Click]

คำร้อง

   คำร้องขอจบการศึกษาและขอใบรับรองคุณวุฒิ

   บันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาค (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

   คร.1  คำร้องทั่วไป

   คร.2  คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

   คร.3  คำร้องขอลาพักการเรียน

   คร.4  คำร้องขอลาออก

   คร.5  คำร้องแก้ I

   คร.6  คำร้องขอสอบปลายภาค(แก้ M)

   คร.7  คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

   คร.8  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา (ยื่นคำร้องออนไลน์แนะนำให้ใช้ Google Chrome

   คร.9  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

   คร.10 ขอถอนรายวิชา (สำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาได้)

   คร.11  คำร้องขอย้ายโอนหลักสูตรหรือสาขาวิชา (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

   คร.12  คำร้องขอเรียนร่วม (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

   คร.13  คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา)

   คร.16  คำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา

   คร.17  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

   คร.18  คำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

   คร.19  คำร้องขอหนังสือรับรอง 

   คร.20  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 

   คร.24  คำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด

   คร.25  คำร้องขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739