หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร


     ►  ข้อมูลอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560)

     ►  รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำแนกรายหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560)

     ►  ปรับรูปแบบเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ประเด็นตารางอาจารย์ประจำ

     ►  รหัสหลักสูตรจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ++รายละเอียด++

     ►  LO หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ++CLICK++

     ►  ตัวอย่าง หน้าปกเล่มหลักสูตร (ล่าสุด) ++CLICK++

♦ คู่มือการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552

♦ แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

♦ คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)

♦ คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6) พ.ศ. 2558

♦ สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (ข้อมูลวันที่ 28/12/58)

   

♦ Template มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี)   ( ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

♦ Template มคอ.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา)    ( ไฟล์ Word) (ข้อมูล ณ วันที่ 7  มกราคม  2560)

♦ Template มคอ.3

♦ Template มคอ.4

♦ Template มคอ.5

♦ Template มคอ.6

♦ Template มคอ.7

♦ สมอ.08 

♦ ตัวอย่างแบบรายงานการปิดหลักสูตร

♦ บันทึกผลการดำเนินการของหลักสูตร

♦ แบบฟอร์มประกอบการกรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

♦ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

♦ รายละเอียดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.3)     Download ไฟล์เอกสาร PDF.

 

 

♦ เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย

     ระดับปริญญาตรี

          -   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

          -   แบบสรุปหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ 

     ระดับบัณฑิตศึกษา

          -   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03) 

         
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

          แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

          -  แบบสรุปเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

   

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

   

♦ รายละเอียด มคอ. 1 - 7 (Click)

     มคอ. 1 ระดับปริญญาตรี 

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557

         -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (5 ปี)

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552

           ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

     มคอ. 1 ระดับบัณฑิตศึกษา

         ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739