หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร


     ►  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

          - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไฟล์ WORD

     ►  ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560-2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)

     ►   รายชื่ออาจารย์ประจำ สังกัดคณะ (วันที่ 19 มิถุนายน 2561)

     ►  ปรับรูปแบบเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ประเด็นตารางอาจารย์ประจำ

     ►  รหัสหลักสูตรจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ++รายละเอียด++

    

♦ คู่มือการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552

♦ แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

♦ คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)

♦ คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6) พ.ศ. 2558

♦ สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (ข้อมูลวันที่ 28/12/58)

   

♦ Template มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี)   ( ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

♦ Template มคอ.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา)    ( ไฟล์ Word) (ข้อมูล ณ วันที่ 7  มกราคม  2560)

♦ Template มคอ.3

♦ Template มคอ.4

♦ Template มคอ.5

♦ Template มคอ.6

♦ Template มคอ.7 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) (ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)

♦ สมอ.08  (โปรดแนบข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านที่เสนอปรับปรุงด้วย) ( ไฟล์ Word)

♦ ตัวอย่างแบบรายงานการปิดหลักสูตร

♦ บันทึกผลการดำเนินการของหลักสูตร

♦ แบบฟอร์มประกอบการกรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

♦ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

♦ รายละเอียดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.3)     Download ไฟล์เอกสาร PDF.

 

 

♦ เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย

     ระดับปริญญาตรี

          -   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

          -   แบบสรุปหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ 

     ระดับบัณฑิตศึกษา

          -    

         
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

          แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

          -  แบบสรุปเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

   

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

   

♦ รายละเอียด มคอ. 1 - 7 (Click)

     มคอ. 1 ระดับปริญญาตรี 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557

         -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (5 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

     มคอ. 1 ระดับบัณฑิตศึกษา

          - 

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739