หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ


  ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐

 

  ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.๒๕๔๖

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

 

  พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
    และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
    และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๑

  ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๓

 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739