หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ


  • ปรัชญา : 

                 มาตรฐานวิชาการ  บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

  • วิสัยทัศน์ :

                 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและประสานงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • พันธกิจ :                       

                     1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุผล

                         ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                     
                     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และงานทะเบียนและประมวลผล

                     3. พัฒนาการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

                     4. เสริมสร้างองค?ความรู้ของบุคลากร โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

                         และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

                     5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739