หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตรที่เปิดสอน


**ท่านสามารถเลือกอ่านข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยเลือกที่ชื่อของสาขาวิชา**

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       

หลักสูตร

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาค กศ.ปช.

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 
ค.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. คณิตศาสตร์

/

-

  2. ภาษาอังกฤษ

/

-

  3. การศึกษาปฐมวัย

/

-

  4. ภาษาไทย

/

-

  5. การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย

/

-

  6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

/

-

  7. ศิลปศึกษา

/

-

  8. สังคมศึกษา

/

-

  9. เคมี

/

-

  10. ฟิสิกส์

/

-

  11. ชีววิทยา

/

-

  12. คอมพิวเตอร์ศึกษา

/

-

  13. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา

/

-

  14. พลศึกษา

/

-

  15. ดนตรี

/

-

  16. นาฏศิลป์ไทย

/

-

  17. อุตสาหกรรมศึกษา

/

-

  18. พุทธศาสนศึกษา

/

-

  19. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย

/

-

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 
วท.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เคมี

/

-

  2. ฟิสิกส์

/

-

  3. เกษตรศาสตร์

/

-

  4. คหกรรมศาสตร์

/

/

  5. วิทยาการคอมพิวเตอร์

/

/

  6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

/

/

  7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

/

-

  8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

/

-

  9. ภูมิสารสนเทศ

/

-

  10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

/

/

  11. ชีววิทยา

/

-

  12. เทคนิคการสัตวแพทย์

/

-

  13. สถิติประยุกต์

/

-

  14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

/

-

  15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

/

-

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 
ส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. สาธารณสุขชุมชน

/

/

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 
ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ภาษาไทย

/

-

  2. ภาษาอังกฤษ

/

/

  3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

/

/

  4. ภาษาญี่ปุ่น

/

/

  5. ภาษาจีน

/

-

  6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

/

-

  7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

/

/

  8. การจัดการโรงแรม

/

/

  9. การพัฒนาสังคม

/

/

ศศ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการโรงแรม

/

-

5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 
น.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิติศาสตร์

/

/

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 
รป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. รัฐประศาสนศาสตร์

/

/

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 
ศป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบนิเทศศิลป์

/

/

  2. ทัศนศิลป์

/

-

8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 
อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

/

-

  2. เทคโนโลยีก่อสร้าง

/

-

  3. การจัดการอุตสาหกรรม

/

/

  4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

/

-

  5. เทคโนโลยีเซรามิกซ์

/

-

อส.บ. (เทียบโอน) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-

-

  2. เทคโนโลยีก่อสร้าง

/

-

 อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) 1. การจัดการอุตสาหกรรม

/

/

  2 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

/

/

9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 
สถ.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. สถาปัตยกรรม

/

-

10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 
นศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิเทศศาสตร์

/

/

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 
บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การจัดการ

/

/

  2. การตลาด

/

/

  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

/

/

  4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

/

/

  5. การเงินและการธนาคาร

/

/

บธ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการ

/

/

  2. การตลาด

/

/

  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-

/

  4. การเงินและการธนาคาร

/

/

12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 
ศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เศรษฐศาสตร์

/

/

13. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 
บช.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การบัญชี

/

/

บช.บ. (เทียบโอน) 1. การบัญชี

/

/

       

หลักสูตร

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาค กศ.ปช.

ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง (ศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง)

 

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 
บธ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการ

-

/

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739