หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548 - 2554


 
ท่านสามารถ Download เอกสารการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และเอกสารการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
โดยกดเลือกจากวันที่ที่ได้รับการรับทราบ/รับรองหลักสูตร
หากท่านต้องการเอกสารที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

** เอกสารจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF. **
 
 
 

 ข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง - หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548-2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

สกอ.รับทราบ
หลักสูตร

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

คณะครุศาสตร์

1

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

27-ม.ค.-49

9-มิ.ย.-51

ศธ 0206.6/38 (18 ม.ค. 55)

2

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

15-ต.ค.-47

ฉบับแรก
9-ก.ค.-50
ฉบับปรับปรุง
9-ธ.ค.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

3

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

15-ต.ค.-47

28-ส.ค.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

4

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

15-ต.ค.-47

ฉบับแรก
9-ก.ค.-50
ฉบับปรับปรุง
5-ก.ย.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

5

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ

15-ต.ค.-47

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/1080 (21 มี.ค. 57)

6

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา

10-ม.ค.-50

21-ส.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

7

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ

4-ก.ค.-51

30-ก.ย.-51

ศธ 0206.6/859 (28 ส.ค. 56)

8

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา

31-ก.ค.-52

12-พ.ย.-52

ศธ 0206.6/731 (17 ก.ค. 56)

9

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษา

2-มี.ค.-50

14-ม.ค.-51

ศธ 0206.6/731 (17 ก.ค. 56)

10

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์

27-ม.ค.-49

7-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

11

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

27-ม.ค.-49

7-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

12

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

27-ม.ค.-49

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

13

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

27-ม.ค.-49

7-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

14

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป

27-ม.ค.-49

7-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

15

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม

24-ก.พ.-49

ฉบับแรก
25-ธ.ค.-50
ฉบับปรับปรุง
12-พ.ย.-52

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

16

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

27-ม.ค.-49

8-ส.ค.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

17

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

27-ม.ค.-49

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

18

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เคมี

27-ม.ค.-49

8-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

19

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์

27-ม.ค.-49

8-ส.ค.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

20

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา

27-ม.ค.-49

8-ส.ค.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

21

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา

26-ม.ค.-50

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/232 (30 มี.ค. 54)

22

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

27-ม.ค.-49

8-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

23

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ

27-ม.ค.-49

7-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

24

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

27-ม.ค.-49

21-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/125 (21 ก.พ. 54)

25

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การวิจัยและประเมินการศึกษา

27-ม.ค.-49

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/731 (17 ก.ค. 56)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

15-ต.ค.-47

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)

27

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

3-พ.ย.-50

5-ก.ย.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

28

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

25-พ.ย.-48

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

29

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

30

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

31

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

16-มี.ค.-52

3-มิ.ย.-52

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

32

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

27-ม.ค.-49

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

33

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

25-พ.ย.-48

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

34

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)
สภาวิชาชีพ : 16 ส.ค. 48

35

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

36

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น**โครงการความร่วมมือ

28-ต.ค.-48

1-มี.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

37

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

38

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

25-พ.ย.-48

18-ม.ค.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

40

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา

31-ก.ค.-50

ฉบับแรก
9-ก.ค.-50
ฉบับปรับปรุง
30-ต.ค.-52

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

41

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน

31-มี.ค.-51

9-มิ.ย.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

42

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9-ม.ค.-52

23-เม.ย.-52

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

43

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

15-ต.ค.-47

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/731 (17 ก.ค. 56)

44

ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน

15-ต.ค.-47

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)

45

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

46

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

47

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์

25-พ.ย.-48

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

48

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

49

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์

25-พ.ย.-48

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

50

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์

27-ม.ค.-49

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

51

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

52

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

27-ม.ค.-49

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

53

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

54

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

55

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

26-ม.ค.-50

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

56

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์

27-ต.ค.-50

14-ม.ค.-51

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

57

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ

27-ม.ค.-49

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

58

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

21-ม.ค.-54

16-มิ.ย.-54

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

59

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์

9-ม.ค.-52

7-เม.ย.-52

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

ณะวิทยาการจัดการ

60

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

9-ม.ค.-52

10-มี.ค.-52

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)

61

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด

25-พ.ย.-48

20-มี.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

62

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

63

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

64

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป

25-พ.ย.-48

ฉบับแรก
23-เม.ย.-50
ฉบับปรับปรุงเล็กน้อย
30-มี.ค.-52

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

65

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม

27-ม.ค.-49

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

66

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27-ม.ค.-49

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

67

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ(ต่อเนื่อง)

27-ม.ค.-49

7-มิ.ย.-50

ศธ 0206.6/731 (17 ก.ค. 56)

68

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)
สภาวิชาชีพ : 15-ต.ค.-50

69

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี(ต่อเนื่อง)

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)
สภาวิชาชีพ : 15-ต.ค.-50

70

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

71

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์

25-พ.ย.-48

23-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)

72

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์

27-ม.ค.-49

9-ก.ค.-50

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

73

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25-พ.ย.-48

11-เม.ย.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

74

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

26-ม.ค.-50

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

75

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

76

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม

25-พ.ย.-48

24-พ.ค.-50

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

77

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

16-พ.ย.-53

17-ก.พ.-54

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)
สภาวิชาชีพ : 17-พ.ย.-54
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739