หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2543 - 2547


หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543-2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา

1

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ  

2

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย  

 3

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย  

 4

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  

 5

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  

 6

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม  

 7

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์  

 8

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา  

 9

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา  

 10

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เคมี  

 11

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์  

 12

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา  

 13

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา  

 14

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

 15

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

 16

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  

 17

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  

 18

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์  

 19

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์  

 20

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์  

21

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  

22

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา  

23

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา  

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

24

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต ก่อสร้าง  

25

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

26

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์  

27

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์  

28

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล  

29

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร  

30

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีปฏิบัติ  

31

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต เซรามิกส์  

32

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต การอาหาร  

33

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์  

34

อนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์  

35

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

36

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

37

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์  

38

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์  

39

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

40

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์  

41

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

42

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร  

43

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล  

44

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์  

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์

45

อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์  

46

อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน  

47

อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์  

48

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ  

49

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  

50

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  

51

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม  

52

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์  

53

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ  

54

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

55

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

56

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  

57

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  

58

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

59

ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน  

60

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

61

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์  
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739