หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตร/คณะครุศาสตร์


ท่านสามารถ Download เอกสารการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และเอกสารการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
โดยกดเลือกจากวันที่ที่ได้รับการรับทราบ/รับรองหลักสูตร
หากท่านต้องการเอกสารที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
** เอกสารจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF. **
 

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
หลักสูตร

สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
หลักสูตร

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

คณะครุศาสตร์

1

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

24-ก.ย.-55

ศธ 0206.6/1022 (28 ต.ค. 56)

2

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

9-ธ.ค.-56

19-ธ.ค.-56

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58) 

3

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

3-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1196 (18-ก.ย.-58)

4

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

14-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1144 (21 มี.ค. 57)

5

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

3-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1196 (18-ก.ย.-58)

6

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

27-ก.ย.-56

ศธ 0206.6/1692 (19 พ.ค. 57)

7

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

3-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/859 (28-ส.ค.-56)

8

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

3-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1196 (18-ก.ย.-58)
9 ป.บัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 13-มิ.ย.-57 20-มิ.ย.-57 13-มี-ค-58 ศธ 0206.6/1193 (18-ก.ย.-58)

10

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-
คอมพิวเตอร์ศึกษา

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

18-มิ.ย.-57

 ศธ 0206.6/654 (19-พ.ค.-58)

11 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

18-มิ.ย.-57

ศธ 0206.6/440 (27-มี.ค.-58)

12

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58)

13

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

18-มิ.ย.-57

ศธ 0206.6/440 (27-มี.ค.-58)

14

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

13-ก.พ.-57

ศธ 0206.6/2824 (11-ธ.ค.-57)

15

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

13-ก.พ.-57

ศธ 0206.6/2824 (11-ธ.ค.-57) 

16

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรี

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58) 

17

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

13-ก.พ.-57

ศธ 0206.6/2824 (11-ธ.ค.-57)

18

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

13-ก.พ.-57

ศธ 0206.6/2824 (11-ธ.ค.-57) 

19

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

7-ส.ค.-57

ศธ 0206.6/76 (23-ม.ค.-58) 

20

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58) 

21

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เคมี

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

3-มี.ค.-57

ศธ 0206.6/1986 (27-พ.ค.-57) 

22

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58) 

23

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58) 

24

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

18-มิ.ย.-57

ศธ 0206.6/440 (27-มี.ค.-58)

25

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

13-ก.พ.-57

ศธ 0206.6/2824 (11-ธ.ค.-57)

26

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-
ภาษาไทย

16-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

1-ส.ค.-57

ศธ 0206.6/297 (12-มี.ค.-58)

27

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา

23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

3-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1196 (18-ก.ย.-58)

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739